Rasowi Dachowcy
ul. Bartycka 173, 00-716 Warszawa
22 55 96 230, 232, 267
Czynne: pon. - pt. 7.00-17.00,
sob. 8.00-15.00 
 
Formularz kontaktowy
Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 114, w celach związanych z obsługą zgłoszenia.
Proszę podaj temat zapytania
Proszę podaj e-mail
Napisz wiadomość lub zapytanie ofertowe
* Pola obowiązkowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 114, nr KRS (0000106056), NIP 844-18-09-717, REGON 790315559, (dalej AD).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez AD wyłącznie w celach kontaktowych, świadczenia usług drogą elektroniczną i realizacji umów, projektów i zleceń usługowych oraz przetwarzania danych w celach podatkowych i księgowych.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia lub organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań. W określonych sytuacjach odbiorcą Pani/Pana danych mogą być współpracujące z nami biuro rachunkowe, firmy kurierskie lub pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez AD na czas trwania współpracy oraz/lub na czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, do treści swoich danych, ich sprostowanie, zmiana, ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcie, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego; prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Handlowym spowoduje niemożność składania zamówień oraz innych zleceń handlowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 10. W sprawach naruszenia ochrony danych osobowych zgłoszenia można kierować na jeden z dalej podanych sposobów: e-mail: rodo@kim24.pl; osobiście w siedzibie firmy; pisemnie na adres siedziby wskazany w ust. 1; telefonicznie pod numer (22) 55 96 204.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.


Jakość firmy
Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia zasady dotyczące zachowania poufności w KIM Sp. z o.o. oraz zawiera informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Zapewniamy, iż stosujemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub niezamierzonym zniszczeniem. Dane osobowe uzyskiwane od Klientów odwiedzających stronę internetową www.kim24.pl („Strona”) i korzystających z usług świadczonych przez KIM Sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony są przetwarzane i przechowywane zgodnie z przyjętą praktyką przetwarzania informacji oraz ustawą o ochronie danych osobowych. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako RODO.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 


Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000106056, NIP: 844-18-09-717. 


POZYSKIWANIE INFORMACJI I DANYCH 


Samo przeglądanie zawartości Strony może odbywać się anonimowo i nie wymaga podawania przez Państwa danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na charakter niektórych usług oraz obowiązujące przepisy prawa, korzystanie z niektórych usług wymaga podania określonych danych. 

Informujemy także, że w trakcie korzystania ze Strony mogą być zapisywane pliki cookie. Informacje w tym zakresie przedstawiamy poniżej, w sekcji „pliki cookie”. 

Państwa dane osobowe możemy otrzymywać bezpośrednio od Państwa, np. gdy prześlą do nas Państwo e-mail z zapytaniem ofertowym, wypełnią formularz na Stronie, złożą zgłoszenie reklamacji towaru, potwierdzą przyjęcie naszej oferty lub np. wezmą udział w konkursie. 

Na podstawie zgód i upoważnień otrzymanych od Państwa, określone informacje otrzymujemy także z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (adres: ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa). 

Najczęściej gromadzone przez Spółkę informacje obejmują: 

 1. Informacje i dane pozyskiwane bezpośrednio od Klientów: nazwisko i imię, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres dostawy, numer telefonu, numer rachunku bankowego i informacja o banku prowadzącym rachunek, 
 2. Informacje i dane pozyskiwane od innych podmiotów: informacje i dane uzyskane z biura informacji gospodarczych (zakres zgodny z przepisami ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).


WYKORZYSTANIE GROMADZONYCH INFORMACJI


Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach: 

 1. zawarcia i wykonania umów z kontrahentami KIM Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 
 2. spełnienia ciążących na KIM Sp. z o.o. obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane, 
 3. określenia dostępności różnych produktów i usług oferowanych przez KIM Sp. z o.o. dla indywidualnych Klientów, 
 4. marketingu bezpośredniego, w tym przesyłanie zamówionych informacji handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu, 
 5. aktualizacji i rozbudowy baz danych Klientów wraz z pozyskiwaniem zgód, 
 6. prezentacji kampanii marketingowych i sprzedażowych, celem uzyskania wzrostu sprzedaży, 
 7. informowania o zmianach dotyczących firmy, firmowej strony internetowej, aktualnych akcji promocyjnych, etc. 
 8. weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy, 
 9. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)
 10. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia , 
 11. w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia. 


KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE 


Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

 1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek, 
 2. partnerzy biznesowi (dostawcy, producenci, wytwórcy), 
 3. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe, 
 4. podmioty upoważnione przez Państwa. 

KIM Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych osobowych do podmiotów z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE


Dane osobowe będą przechowywane przez KIM Sp. z o.o. i/lub w/w podmioty, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 


J
AKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f RODO), z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator:
  • wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, lub
  • wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów

 1. prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa dostępu do danych oraz ich poprawiania, odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu (w przypadkach określonych przepisami prawa), bądź gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych zasad prosimy o kontakt drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem (22) 55 96 204 lub drogą pocztową na adres KIM Sp. z o. o, ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa. 


D
OBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 


Przeglądanie zawartości Strony może odbywać się anonimowo. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Zwracamy jednak uwagę, że z uwagi na charakter niektórych usług oraz obowiązujące przepisy prawa, korzystanie z niektórych usług wymaga podania określonych danych. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne. 


POLITYKA COOKIE 


KIM Sp. z o.o. informuje, że używa na niniejszej stronie internetowej technologii cookies do rejestrowania statystyk poruszania się użytkownika po stronie kim24.pl. Pliki cookie nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania danych osobowych. Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. KIM Sp. z o.o. informuje, że korzysta z usług: 

 • GOOGLE Inc. 

Aby usprawnić działanie naszej strony, korzystamy z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk firmy Google Inc. (Google), które stosuje pliki cookie do analizowania sposobu wykorzystywania stron internetowych. 

Więcej o polityce prywatności Google Analytics: 

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. 
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej. 


LINKI DO INNYCH STRON 


Strona internetowa KIM Sp. z o.o. może zawierać linki do innych stron. Dokładamy wszelkich starań, aby podawać linki do stron o wysokiej jakości i cieszących się dobrą opinią, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za procedury ochrony informacji, zawartość takich stron ani też za usługi oferowane na takich stronach. 


NAGRYWANIE ROZMÓW 


KIM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów z numerami podanymi na stronie internetowej www.kim24.pl. Taka rejestracja rozmów jest wykorzystywana dla celów kontroli jakości, co ma zapewnić ciągłe monitorowanie i poprawianie naszych standardów obsługi Klienta. 


P
OSTANOWIENIA KOŃCOWE 


KIM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Polityki. O planowanej zmianie Polityki KIM Sp. z o.o. poinformuje co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem danych przez ogłoszenie zamieszczone na stronie www.kim24.pl.

2019 © KIM Sp. z o.o.

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u handlowców w punktach handlowych KIM Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie internetowej informacje, w tym informacje o cenach, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies